05
lis

Wykresy

Arkusz kalkulacyjny – podstawy tworzenia wykresów

Ćwiczenie
wykresy
magazyn (1)
magazyn (1)

Zapisz plik magazyn.xls na dysku H: w Moich dokumentach, a następnie otwórz go przy pomocy programu MS Excel.

Otwórz plik magazyn.pdf, w którym pokazano efekt końcowy ćwiczenia.

Wykonaj następujące polecenia (w pliku magazyn.xls):

1. Usuń czwarty wiersz arkusza.
2. Wyśrodkuj teksty w wierszach 2 i 3 oraz w kolumnie B.
3. Dodaj krawędzie oraz zacieniuj górną część tabeli.
4. W komórkach w kolumnach E, G i H utwórz odpowiednie formuły obliczające wartość zakupu, wartość sprzedaży i zysk.
5. Wykonaj dwa wykresy kierując się informacjami z pliku magazyn.pdf.

Zadanie

Otwórz plik wykresy.pdf i wykonaj polecenia w nim zawarte.