2019/2020

ZAJĘCIA DODATKOWE KREATYWNE, ROZWIJAJĄCE

Nr. Nazwa, rodzaj zajęć Klasa Nauczyciel prowadzący
1.      Koło zainteresowań „Mały Artysta” I mgr Krzysztof Leśniak
2.        Zajęcia rozwijające „Ortografia z uśmiechem” II mgr Urszula Rak
3.      Koło zainteresowań „Mali Odkrywcy” III mgr Halina Spórna
4.      Koło zainteresowań „Mały Artysta” III mgr Halina Spórna
5.      Koło historyczne V-VIII mgr Zofia Makuch
6.        Koło biologiczne VI -VIII mgr Kinga Romaniak-Capek
7.      Koło matematyczne VIII mgr Beata Luberda
8.      Koło matematyczne IV-V mgr inż. Antoni Jankowski
9.      Koło matematyczne VI-VII mgr inż. Antoni Jankowski

 Szkoła Tańca- ZUMBA KIDS – zajęcia odbywają się we wtorki

KARATE-zajęcia odbywają się we wtorki i piątki w godzinach od 1800– 1900

Akademia Sportu- zajęcia odbywają się we wtorki i piątki w godzinach od 1600– 1700

ZAJĘCIA DODATKOWE WYRÓWNAWCZE, SPECJALISTYCZNE

Nr. Nazwa, rodzaj zajęć Klasa Nauczyciel prowadzący
1.        Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 

I mgr Krzysztof Leśniak
2.        Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze „Ja też to potrafię” II mgr Urszula Rak
3.      Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze III mgr Halina Spórna
4.      Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego IV, Va, VIb mgr Aleksandra Pandyra
5.      Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego VI a, VIb mgr Zofia Makuch
6.      Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki IV-VIII mgr Beata Luberda

mgr inż. Antoni Jankowski

7.      Zajęcia logopedyczne – indywidualne 0-VII mgr Ewelina Jędrocha,

mgr Urszula Rak

8.      Zajęcia logopedyczne – grupowe O-VII mgr Urszula Rak

mgr Ewelina Jędrocha,

 

9.      Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne indywidualne I-VIII mgr Kinga Romaniak-Capek mgr Krzysztof Leśniak
10.  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne grupowe I-VIII mgr Kinga Romaniak-Capek mgr Magdalena Filipek
11.  Rewalidacja indywidualna 0 ,IV mgr Ryszard Jankoś

mgr Żaneta Sumera

mgr Magdalena Filipek

 mgr inż. Antoni Jankowski

12.  Rewalidacja indywidualna – logopedia  

0, IV

mgr Ewelina Jędrocha
13.    Rehabilitacja 0 mgr Tomasz Tyrawa
14.    Gimnastyka  korekcyjna 0-VIII mgr Tomasz Tyrawa

 

 Aktywna tablica

Pozyskane w ramach programu „Aktywna tablica” pomoce dydaktyczne zostaną wykorzystane przez szkołę w celu zmiany sposobu nauczania i uczenia się w następujący sposób:

 • w szkole zostanie zorganizowane dla grona pedagogicznego wewnątrzszkolne szkolenie poświęcone możliwościom monitora interaktywnego i sposobom wykorzystania tej pomocy w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
 • w celu wymiany doświadczeń między nauczycielami pracującymi z wykorzystaniem monitorów interaktywnych w szkole utworzony zostanie zespół samokształceniowy, w skład którego wejdą nauczyciele uczący informatyki oraz wykorzystujący w swojej pracy monitor interaktywny.
 • wybrany zostanie e-koordynator (lider zespołu samokształceniowego), który odpowiedzialny będzie za systematyczne monitorowanie wykorzystania pozyskanych środków dydaktycznych oraz wdrażania nowych rozwiązań związanych z wykorzystaniem tych pomocy i szeroko rozumianą TIK;
 • w szkole realizowany będzie projekt edukacyjny z uczniami, którego wykonanie co najmniej w połowie związane będzie z obsługą i wykorzystaniem pozyskanych w ramach programu środków dydaktycznych;
 • wybrane klasy co najmniej w wymiarze 5 godzin tygodniowo pracować będą z jednym lub kilkoma nauczycielami z wykorzystaniem pozyskanych środków;
 • w celu wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami ze szkolnego zespołu samokształceniowego oraz jako element współpracy międzyszkolnej, nauczyciele, którzy pracować będą z wykorzystaniem pozyskanych środków przynajmniej 1 raz w miesiącu przygotują scenariusze zajęć zawierające możliwości wykorzystania TIK;
 • nauczyciele, którzy pracować będą z wykorzystaniem pozyskanych środków przygotują w ciągu roku szkolnego przynajmniej 10 zadań, ćwiczeń interaktywnych, których wykonania wymaga monitor interaktywny;
 • w czasie zajęć prezentowanie nowych treści, sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów odbywać się będzie z wykorzystaniem monitora interaktywnego. Zarówno w edukacji wczesnoszkolnej jak i w klasach starszych uczniowie korzystać będą z ćwiczeń interaktywnych, testów, programów i gier edukacyjnych oraz tworzyć animacje i prezentacje;
 • prezentowane będą efekty samodzielnej pracy uczniów z wykorzystaniem TIK. Dostęp do internetu ułatwi uczniom przygotowanie źródeł potrzebnych na lekcje;
 • na zajęciach z języków obcych uczniowie będą mieli możliwość realizowania internetowych projektów międzynarodowych np. w ramach e – twinningu;
 • monitor interaktywny, zostanie przeznaczony na zajęcia pozalekcyjne rozwijające kreatywność uczniów oraz na zajęcia nauki kodowania w klasach 1 – 8;
 • na zajęciach rewalidacyjnych (5 dzieci posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) uczniowie będą mieli możliwość w atrakcyjny i łatwiejszy sposób zdobywać wiadomości i umiejętności;

 

 

Pozyskane pomoce dydaktyczne poprzez wizualizację i interaktywność posłużą wsparciu procesu dydaktycznego naszych uczniów. Dodatkowe wyposażenie z dostępem do internetu dla uczniów pozwoli im w sposób pełniejszy, bardziej aktywny i z większym zaangażowaniem pracować na lekcjach, pozytywnie wpłynie na koncentrację i współpracę między uczniami.

2018/2019

ZAJECIA POZALEKCYJNE ROZWIJAJACE UZDOLNIENIA I ZAINTERESOWANIA 2018/2019

 • Lubię łamanie głowy”- zajęcia rozwijające logiczne myślenie umiejętności matematyczne kl. II
 • Koło artystyczne kl. III
 • Koło sportowo- rekreacyjno- turystyczne
 • Z gitara przez świat- innowacja pedagogiczna
 • Zajęcia rozwijające z j. angielskiego.
 • Koło biologiczne
 • Koło matematyczne
 • Koło historyczne
 • Klub Szkolnego Wolontariatu
 • Koło biblioteczne
 • Taniec współczesny
 • Koło dziennikarskie

Laboratorium sukcesu- cykl zajęć unijnych 2017-2019

 • Uniwersytet Młodego Matematyka – zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne dla klas IV – VII
 • Uniwersytet Młodego Przyrodnika – zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze dla klas IV – VII
 • Uniwersytet Młodego Informatyka – zajęcia informatyczne dla klas IV – VII
 • Zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla klas I – III
 • Zajęcia informatyczne dla klas I – III

 

 

 

2017/2018 

20.12.2017

Rozwijamy i doskonalimy umiejętności matematyczne rozwiązując zadania tekstowe.

14 grudnia 2017 r. w Szkole Podstawowej w Skomielnej Czarnej przeprowadzono zajęcia typu B ( rozwijające zainteresowania matematyczne dla uczniów zdolnych z wysokimi wynikami w nauce) – klasa IV a i IV b,   w ramach projektu Laboratorium Sukcesu – Uniwersytet Młodego Matematyka.

Lekcja rozpoczęła się rozwiązaniem krzyżówki, której rozwiązanie ZADANIA TEKSTOWE wprowadziło uczniów w tematykę zajęć, jak również pozwoliło przypomnieć istotne wiadomości i przećwiczyć umiejętności rachunkowe. Dzięki grze  Schubitrix – dodawanie i odejmowanie a następnie mnożenie i dzielenie do 1000 uczniowie nabywali  sprawności rachunkowe,

 nabywali umiejętność logicznego myślenia, rozwijali  percepcję wzrokową i zdolności postrzegania oraz umiejętność współpracy w grupie. Uczniowie pracując w małych grupach rozwiązywali ciekawe, często złożone o podwyższonym stopniu trudności zadania. Jednym z ciekawszych zadań jest zadanie dotyczące liczb trójkątnych. Rysunek zapoznawał uczniów z pojęciem liczby trójkątnej. Uczniowie „budowali” kolejne liczby trójkątne używając np. krążków dochodząc do wzoru pozwalającego obliczyć dowolną liczbę trójkątną. Jest to zgodne z podstawową zasadą na tym etapie edukacji „od konkretu do abstrakcji”. Wszystkie zadania oraz ich rozwiązania zostały szczegółowo przeanalizowane z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Zasada poglądowości w nauczaniu matematyki odgrywa jak wiadomo ważną rolę. Poprzez układanie konstrukcji z klocków kierując się rysunkami umieszczonymi na odwrocie kart zadaniowych Cubo uczniowie rozwijają wyobraźnię przestrzenną, sprawność manualną, koordynację wzrokowo ruchową, logiczne myślenie. Umiejętność analizowania danych przedstawionych za pomocą schematu i jest dobrym wprowadzeniem do obliczania objętości brył.

Antoni Jankowski

       

 W tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły uczestniczą w programie unijnym LABORATORIUM SUKCESU jest to

cykl zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających dla uczniów szkół podstawowych”  projekt realizowany przez Gminę Tokarnia – Zespół Obsługi Szkół w Tokarni  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Priorytet X Wiedza i kompetencje, Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego,

Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Okres realizacji projektu: 01.09.2017- 30.06.2019 r.

 

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i informatyki wśród 360 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Tokarnia oraz podniesienie kwalifikacji    i umiejętności nauczycieli w zakresie prowadzenia interaktywnych      i innowacyjnych metod nauczania do 30 czerwca 2019 r.

 W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zajęcia pozalekcyjne:

 •  Uniwersytet Młodego Matematyka – zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne dla klas IV – VI
 •  Uniwersytet Młodego Przyrodnika – zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze dla klas IV – VI
 •  Uniwersytet Młodego Informatyka – zajęcia informatyczne dla klas IV – VI
 •  Zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla klas I – III
 •  Zajęcia informatyczne dla klas I – III

W związku z udziałem naszej szkoły w Unijnym Programie „Laboratorium sukcesu” w ramach , którego uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zajęciach dodatkowych z matematyki, przyrody i informatyki, zapraszamy do oglądania relacji z tych zajęć oraz wycieczek organizowanych w ramach projektu na stronie internetowej: www.laboratoriumsukcesu.szkolna.net

 

 

2016/2017 

W roku szkolnym 2015/2016 realizowane są programy profilaktyczne oraz innowacje pedagogiczne  wspierające  wszechstronny rozwój naszych uczniów jak również promowanie zdrowego trybu życia i zdrowego  odżywiania.

 

 

 

 • Program edukacji w zakresie higieny jamy ustnej pt.  „Radosny uśmiech, radosna przyszłość”, koncentruje się na profilaktyce i uczy prawidłowych sposobów pielęgnowania jamy ustnej.

 

 

 • Programy rozwijające zainteresowania czytelnicze:  „Wielka Liga Czytelników”, „Czytam sobie w bibliotece” (szkoła otrzyma pakiety edukacyjne), „Książki naszych marzeń”(szkoła otrzyma 1700zł na zakup książek).

 

 

 

 • Innowacja pedagogiczna: „Odyseja muzyczna” kl. IIb

 

Rozwijanie muzykalności i wrażliwości muzycznej. Zapewnianie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do zabawy, ekspresji muzycznej i ruchowej, wyzwolenie aktywności ruchowej poprzez taniec i zabawy.

 

 

 

 • Innowacja pedagogiczna: „Z gitarą przez świat” kl. IV i kl.VI

 

Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań muzycznych, poprzez naukę gry na gitarze klasycznej, akustycznej i basowej.

 

 

 

 • Innowacja pedagogiczna: „Klasa w teatrze, teatr w klasie” kl.IV

 

Zajęcia mają na celu rozwijanie zdolności recytatorskich i aktorskich uczniów. Obejmują naukę poprawnej wymowy, recytacji poezji i prozy, posługiwanie się technikami gry aktorskiej. Na tych zajęciach uczniowie przygotowywać będą utwory sceniczne i wyjeżdżać do teatru.

 

 

 

 • Innowacja pedagogiczna: „Tam gdzie szumi las…”- poczuć i zrozumieć leśny ekosystem

 

Poznanie i zrozumienie funkcjonowania leśnego ekosystemu z uwzględnieniem zmian zachodzących w lesie w związku z poszczególnymi porami roku (jesień, zima, wiosna). Realizowane na spotkaniach zagadnienia łączą teorię z praktyką, pozwalają bliżej poznać wybrane zjawiska przyrodnicze i dotyczą najbliższego środowiska – leśnego ekosystemu.

 

 • Program profilaktyki palenia tytoniu: „Czyste powietrze wokół nas”- kl. „O”- Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej ma na celu zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach gdy przebywaja w pomieszczeniach zadymionych lub gdy dorośli pala przy nich tytoń. Uwrażliwienie  rodziców w zakresie ochrony dzieci przed szkodliwym działaniem dymu  tytoniowego.

 

„Nie pal przy mnie proszę”- kl. III, „Znajdź właściwe rozwiązanie”- kl. V.

 

 

 

 • Program rozwijający  sprawność ruchową : „Mały Mistrz” (szkoła otrzymała pomoce do zajęć sportowych o wartości  1500zł). Trzyletni program rozwijający sprawność ruchową dzieci. Uczniowie zdobywają różne sprawności np. piłkarz, rowerzysta, turysta, lekkoatleta, tancerz, pływak w tempie dostosowanych do swoich możliwości.

 

„Już pływam”- kształtowanie prawidłowej postawy ciała, nauka pływania.

 

 • Program dotyczący profilaktyki zdrowego stylu życia:

 

Program „Owoce i warzywa w szkole” kl.O-III i „Mleko z klasą” kl. I-VI promujący zdrowe odżywianie.

 

 • „Szkoła promująca Zdrowie” kl. O-VI

 

Nasza Szkoła od bieżącego roku szkolnego działa w sieć Szkół Promujących Zdrowie tworząc warunki   i podejmując działania, które mają sprzyjać: dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego   i innych ludzi; tworzeniu zdrowego środowiska. W ramach projektu będziemy promować zachowania sprzyjające zdrowiu: racjonalne żywienie; aktywność fizyczną; utrzymywanie czystości ciała i otoczenia; zachowanie bezpieczeństwa; utrzymywanie dobrych relacji z innymi; aktywny odpoczynek i relaks;

 • Jestem bezpieczny     

Pragnąc zwiększyć poziom bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez  naszych wychowanków, a także promować  aktywne, bezpieczne formy  spędzania czasu wolnego, szkoła realizuje program edukacyjny  „Bezpieczny Puchatek” kl.I,   którego inicjatywą jest poprawienie bezpieczeństwa dzieci na drodze, w szkole i w domu, szkoła przystąpiła również do ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne wakacje”, oraz  „Bezpieczny bo widoczny”, „ Bezpieczna droga do szkoły” . Program realizowany jest poprzez przeprowadzenie cyklu zajęć poświęconych bezpieczeństwu: Bezpieczne wakacje, Bezpieczna droga, Bezpieczne przejście przez ulicę,  Znaki drogowe, Jadę samochodem w foteliku, Sygnalizator świetlny,  Złote zasady bezpieczeństwa w domu, Nasza droga do szkoły, O czym musi pamiętać użytkownik drogi, zajęcia praktycznego przechodzenia przez jezdnię, branie udziału w konkursach plastycznych i fotograficznych związanych z tematyką bezpieczeństwa, spotkanie z policjantką   Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, oraz strażakiem z Ochotniczej Straży Pożarnej w Skomielnej Czarnej, a także branie udziału w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie, którego celem jest upowszechnienie znajomości przepisów o ruchu drogowym oraz zasad bezpiecznego korzystania z infrastruktury komunikacyjnej.